ทำเกษตรยังไง ถึงจะเรียกได้ว่า “เกษตรอินทรีย์”

เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) คือ ระบบการจัดการด้านการเกษตรแบบองค์รวมที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศน์ วงจรชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่ได้จากการสังเคราะห์ และไม่ใช้พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจากการดัดแปรงพันธุกรรม (Genetic Modification) หรือ พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์ และคุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน

การให้ปุ๋ยเมล่อน สำหรับปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์

เมล่อนเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย มีระยะเวลาปลูกและเก็บเกี่ยวสั้นเมื่อเทียบกับผลไม้ชนิดอื่น โดยประมาณอยู่ที่ 70-90 วัน ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ทำให้เกษตรกรหลายกลุ่มหันมาปลูกเมล่อนกันมากขึ้น โดยเฉพาะเมล่อนสายพันธุ์ญี่ปุ่น แต่การจะปลูกเมล่อนญี่ปุ่นให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ จะมีการให้ปุ๋ยที่แตกต่างกันตามช่วงอายุของเมล่อน