ผลไม้เพื่อนบ้านรุกล้ำแนวรั้ว สามารถตัดกินได้หรือไม่

การปลูกต้นไม้หรือไม้ยืนต้นในริมเขตแดนแห่งกรรมสิทธิ์อาจเกิดปัญหาการรุกล้ำเขตแดน เช่น กิ่งก้านใบ ดอกผล ราก เป็นต้น การรุกล้ำของต้นไม้ดังกล่าวมีประเด็นในด้านกฎหมายดังนี้